Ban lãnh đạo Công ty

click để xem hình lớn

Tạ Bình Nguyên

Tổng Giám Đốc

click để xem hình lớn

Đỗ Hoàng Long

Phó Tổng Giám Đốc

* Nhấn vào hình để xem hình lớn