Văn bản

STT Ngày ban hành Loại văn bản Cơ quan ban hành Nội dung Tải về
1 21/06/2012 Luật Quốc Hội Luật Tài Nguyên Nước

Tải về

2 17/06/2009 Quy chuẩn Bộ Y tế QCVN 02:2009/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt

Tải về

3 17/06/2009 Quy chuẩn Bộ Y tế QCVN 01:2009/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống

Tải về

4 31/12/2008 Quy chuẩn BTNMT QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt

Tải về

5 29/11/2005 Luật Quốc Hội Luật Bảo vệ Môi trường 2005

Tải về