Văn bản

STT Ngày ban hành Loại văn bản Cơ quan ban hành Nội dung Tải về
1 02/02/2023 Quy Chuẩn AquaOne HG Bản Công Bố Hợp Quy TC Nước Sinh Hoạt 2023

Tải về

2 26/12/2023 Quyết Định UBND Tỉnh HG Quy Định Về Giá Tiêu Thụ Nước Sạch Sinh Hoạt

Tải về

3 22/03/2024 Kế Hoạch AquaOne HG Kế Hoạch Ứng Phó Sự Cố Chất Thải Năm 2024

Tải về

4 09/03/2023 KQ TN Sở TN MT Tỉnh HG Kết Quả Giám Sát Môi Trường Năm 2023

Tải về

5 18/2/2021 KQ Kiểm Định TT KTTC ĐLCL 3 KQ Kiểm Định Nước 6 Tháng/lần Năm 2021

Tải về

6 15/01/2021 KQ Kiểm Định TT KT ĐLCL CT KQ Kiểm Đinh Nước Hàng Tháng Năm 2021

Tải về

7 23/2/2022 KQ Kiểm Định TT KTTC ĐLCL 3 KQ Kiểm Định Nước 6 Tháng/lần Năm 2022

Tải về

8 24/1/2022 KQ Kiểm Định TT KT ĐLCL CT KQ Kiểm Định Nước Hàng Tháng Năm 2022

Tải về

9 31/1/2023 KQ Kiểm Định TT KT ĐLCL CT KQ Kiểm Định Nước Hàng Tháng Năm 2023

Tải về

10 29/8/2023 KQ Kiểm Định TT KTTC ĐLCL 3 KQ Kiểm Định Nước 6 Tháng/lần Năm 2023

Tải về

11 24/1/2024 KQ Kiểm Định TT KT ĐLCL CT KQ Kiểm Định Nước Hàng Tháng Năm 2024

Tải về

12 08/12/2016 Quyết Định Bộ TNMT Giấy Phép Khai Thác Sử Dụng Nước Mặt

Tải về

13 07/01/2020 Quyết Định UBND Tỉnh Hậu Giang Phê Duyệt Vùng Bảo Hộ Vệ Sinh Khu Vực Lấy Nước Sinh Hoạt

Tải về

14 27/11/2023 Luật Quốc Hội Luật Tài Nguyên Nước

Tải về

15 14/12/2018 Quy chuẩn Bộ Y tế QCVN 01-1:2018/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt

Tải về

16 17/06/2009 Quy chuẩn Bộ Y tế QCVN 01:2009/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống

Tải về

17 31/12/2008 Quy chuẩn BTNMT QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt

Tải về

18 17/11/2020 Luật Quốc Hội Luật Bảo vệ Môi trường

Tải về