Công ty Cổ phần Nước AquaOne Hậu Giang Thông báo: Kể từ ngày 01/10/2019 Công ty AquaOne Hậu Giang sẽ áp dụng Quy chuẩn quốc gia QCVN01-1:2018/BYT thay thế Quy chuẩn QCVN01-1:2009