Giá trị cốt lõi

  • Đội ngũ: AquaOne tập hợp những cá nhân thấu hiểu, tôn trọng quyền lợi của cộng đồng, làm việc vì sự hưng thịnh của cộng đồng.
  • Đạo đức: Theo đuổi chuẩn mực đạo đức trong hoạt động đầu tư kinh doanh, đảm bảo lợi ích của tất cả các bên, hoàn thiện khái niệm "Kinh doanh có đạo đức" trong hoạt động của Tập đoàn.